ARTIKEL 1: BEGRIPSBEPALING
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
De opdrachtnemer: Wolfs Interieur, gevestigd te Moergestel onder Kamer van Koophandel nummer 85915556 die in opdracht werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp en exterieurontwerp.

De opdrachtgever: degene met wie Wolfs Interieur een overeenkomst is aangegaan.

De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden door de opdrachtnemer.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (volgende) offertes en (volgende) overeenkomsten uitgebracht, respectievelijk gesloten door opdrachtnemer en/of gesloten met dezelfde opdrachtgever, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op al gedane offertes of gesloten overeenkomsten.
2.2 Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.
2.3 Iedere opdracht zal geschieden conform de door de verkoper gehanteerde verkoop- en leveringsvoorwaarden.

ARTIKEL 3: OFFERTES, OPDRACHTBEVESTIGING EN OVEREENKOMSTEN
3.1 Alle offertes van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld en een overeenkomst komt eerst tot stand als opdrachtnemer dat schriftelijk heeft bevestigd.
3.2 Een verstrekte opdracht, waarbij de diensten en activiteiten van de opdrachtnemer staan omschreven, wordt door de opdrachtnemer schriftelijk bevestigd en door de opdrachtgever voor akkoord ondertekend. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend dan dat deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd.
3.3 Indien geen van beide partijen de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, of de opdrachtbevestiging nog niet voor akkoord door de opdrachtgever is ondertekend, en de opdrachtgever er desondanks mee instemt dat de opdrachtnemer aanvangt met de uitvoering van de opdracht, dan wordt opdrachtgever geacht de opdracht conform de offerte te hebben verstrekt.

ARTIKEL 4: UITVOERING OPDRACHT
4.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden welke de opdrachtnemer nodig heeft voor het naar diens oordeel adequaat uitvoeren van de opdracht, tijdig in bezit komen van de opdrachtnemer.
4.2 De opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en de geschiktheid van de door hem ter beschikking gestelde of voorgeschreven materialen en hulpmiddelen.
4.3 De opdrachtnemer bepaalt de wijze waar de verleende opdracht wordt uitgevoerd.
4.4 De opdrachtnemer heeft het recht zich bij de uitvoering van bepaalde werkzaamheden door derden te laten bijstaan, dan wel het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, door derden te laten uitvoeren.
4.5 De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor door deren aangeleverde materialen, door derden gemonteerde installaties of door derden uitgevoerde werkzaamheden, indien deze werkzaamheden c.q. diensten niet namens of in opdracht van de opdrachtnemer worden verricht.
4.6 De bepaalde termijn waarbinnen de opdracht wordt uitgevoerd, wordt door de opdrachtnemer naar redelijkheid nagestreefd, doch is niet bindend.
4.7 De opdrachtnemer is gerechtigd om de nakoming van de verplichting of afgifte van een zaak op te schorten totdat de opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer hoe ook ontstaan is nagekomen.

ARTIKEL 5: HONORARIA, BUREAUKOSTEN, KOSTEN VAN DERDEN
5.1 Het honorarium van de opdrachtnemer wordt berekend aan de hand van de ten tijde van de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer gehanteerde tarieven. Deze tarieven worden de opdrachtgever op diens verzoek ter hand gesteld, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.
5.2 Alle gehanteerde prijzen zijn exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting, vervoerskosten en overige in het kader van de overeenkomst te maken kosten en in Nederlandse valuta, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.
5.3 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien na drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor het tijdstip van de uitvoering ervan, wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding geven.
5.4 Overschrijding van de bepaalde termijn van uitvoering van de opdracht geeft de opdrachtgever niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen, behoudens in het geval er sprake is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
5.5 Alle vermelde tarieven zijn exclusief BTW.

ARTIKEL 6: HONORARIUM BIJ GEWIJZIGDE OPDRACHT
De opdrachtgever is een afzonderlijke vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) die de opdrachtnemer verricht ten gevolge van:
a. Gewijzigde (overheids-)voorschriften of overheidsbeschikkingen, of
b. Wijzigingen van het ontwerp op verzoek van de opdrachtgever, nadat het ontwerp is vastgesteld of goedgekeurd.
c. De opdrachtnemer informeert de opdrachtgever tijdig over de aard van de aanvullende werkzaamheden en de kosten hiervan, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is en het verrichten van de aanvullende
werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.

ARTIKEL 7: BETALING EN INVORDERINGSKOSTEN
7.1 Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking ten kantore van de opdrachtnemer of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening.
7.2 Betaling in termijnen is mogelijk indien uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.

7.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft de opdrachtnemer zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de opdrachtgever een rente van 8,05% per jaar voor handelstransacties en 2% per jaar voor consumenten in rekening te brengen, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke de opdrachtnemer toekomen.
7.4 Alle kosten, welke voor de opdrachtnemer voortvloeien uit het niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de opdrachtgever van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden door de opdrachtnemer gesteld op minimaal 15% van de te vorderen hoofdsom.
7.5 Indien en voor zover de opdrachtgever met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van surseance van betaling en stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al hetgeen de opdrachtnemer van de opdrachtgever te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.
7.6 De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen, dan wel begrote prijs te verlangen.
7.7 De opdrachtgever is gehouden op eerste vordering van de opdrachtnemer zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan de opdrachtnemer schuldig mocht zijn.
7.8 De werkzaamheden starten na betaling van de eerste fase. 
7.9 Opdrachtnemer factureert 40 cent per daadwerkelijk gereden kilometers aan opdrachtgever. Dit is inclusief kilometers die gereden zijn ten behoeve van de opdracht. 

ARTIKEL 8: DUUR EN BEËINDIGING
8.1 De opdracht kan tussentijds worden opgezegd, zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door een der partijen in de nakoming van de opdracht. Deze opzegging dient plaats te vinden per aangetekend schrijven met vermelding van de reden van opzegging.
8.2 De tussentijdse beëindiging van de opdracht door de opdrachtgever zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten in de nakoming van de opdracht door de opdrachtnemer, alsmede bij tussentijdse beëindiging door de opdrachtnemer wegens verwijtbare handelingen van de opdrachtgever, is de opdrachtnemer gerechtigd te vorderen:
a. 125% van het honorarium, berekend naar de stand van de werkzaamheden ten tijde van de opzegging;
b. de vergoeding van alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die de opdrachtnemer ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op vervulling van de opdracht.

ARTIKEL 9: VERTRAGING IN DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT
Indien de vervulling van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die de opdrachtnemer niet kunnen worden toegerekend, dan is de opdrachtgever verplicht de kosten van deze vertraging tot gevolg heeft te betalen respectievelijk aan de opdrachtnemer te vergoeden. Voor zover mogelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever tijdig informeren over de vertraging en de kosten die dit met zich mee brengt.

ARTIKEL 10: AFWIJKINGEN VAN ONTWERP
Afwijkingen van geringe betekenis tussen enerzijds het geleverde werk van de opdrachtnemer en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de opdracht. Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van het ontwerp, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.

ARTIKEL 11: EIGENDOMS- EN AUTEURSRECHTEN
11.1 Alle door of vanwege de opdrachtnemer verstrekte tekeningen, modellen, visualisaties, ontwerpen, berekeningen, monsters, prospectie en dergelijke, blijven eigendom van de opdrachtnemer en dien te allen tijde op eerst verzoek van opdrachtnemer te worden geretourneerd. De opdrachtnemer behoudt zich alle rechten betreffende de intellectuele eigendom met betrekking tot deze zaken voor en deze mogen op geen
enkele wijze geheel of ten dele worden verveelvoudigd, geopenbaard of ter beschikking gesteld aan derden of op enigerlei andere wijze worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de
opdrachtnemer.
11.2 De door de opdrachtgever ter beschikking gestelde tekeningen, modellen, ontwerpen, monsters, berekeningen, prospectie en dergelijke, worden door de opdrachtnemer niet teruggegeven of bewaard.
11.3 De door de opdrachtnemer gemaakte tekeningen, modellen, visualisaties, ontwerpen, berekeningen, monsters, prospectie en dergelijke kunnen door de opdrachtnemer gebruikt worden voor de website, socialmedia en promotie, uiteraard zonder toevoeging van persoonlijke gegevens van de opdrachtgever.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID
12.1 De opdrachtgever staat in voor de door hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties, berekeningen en dergelijke en vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, modellen, afbeeldingen etc. welke tegen de opdrachtnemer ingesteld worden.
12.2 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de opdrachtnemer zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend, dan wel , indien de opdrachtnemer zich niet tegen dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd, het factuurbedrag.
12.3 De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte kosten en directe schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.
12.4 De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor enigerlei schade die direct of indirect het gevolg is van fouten of tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, indien de fout of tekortkoming het gevolg is van door de opdrachtgever aangeleverde gegevens, materiaalvoorschriften, ontwerpen en modellen.
12.5 De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de uitvoering van de opdracht tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever, voor zover de ze schade voor risico van de opdrachtgever komt.

ARTIKEL 13: OVERMACHT
13.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die nakoming van de opdracht blijvend of tijdelijk verhindert, en die niet aan de opdrachtnemer kan worden toegerekend. Hieronder is mede begrepen:
stakingen in bedrijven waarmee de opdrachtnemer overeenkomsten heeft gesloten ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, een algemeen gebrek aan de benodigde grondstoffen, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers, alsmede voor zover daaronder niet reeds inbegrepen, het geval dat de opdrachtnemer geestelijk of lichamelijk verhinderd is de opdracht naar behoren te vervullen.
13.2 De opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt eerst pas intreedt nadat de opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
13.3 Ingeval van overmacht heeft de opdrachtnemer het recht om zijn verplichting op te schorten. Indien de verhindering van nakoming als gevolg van overmacht langer dan één maand voortduurt, zijn beide partijen
bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat één van de partijen schadeplichtig is.
13.4 Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de opdrachtnemer gerechtigd dit deel afzonderlijk te declareren en is de opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen.

ARTIKEL 14: ONTBINDING
Indien na het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtnemer omstandigheden ter kennis komen die goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst van opdracht zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en rente te vorderen, tenzij de opdrachtgever op eerste verzoek passende zekerheid aanbiedt voor de nakoming van diens verplichtingen.

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENBESLECHTING
15.1 Reclames met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de datum waarop de opdracht is voltooid, dan wel binnen één week na ontdekking van het gebrek, indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan de opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt, met een nauwkeurige opgaaf van de aard van de klachten.
15.2 Indien de reclame door opdrachtnemer juist wordt bevonden, heeft de opdrachtnemer het recht de werkzaamheden opnieuw te verrichten met inachtneming van een redelijke termijn en instandhouding van de bestaande overeenkomst, dan wel het recht over te gaan tot restitutie van (een deel van) de voor de opdracht ontvangen betaling.
15.3 Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
15.4 Geschillen die in verband met deze Overeenkomst ontstaan zullen bij uitsluiting in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter in ’s Hertogenbosch.

ARTIKEL 16: KLACHTEN
16.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking doch uiterlijk 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden Wolfs Interieur schriftelijk worden gemeld. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Wolfs Interieur in staat is adequaat te reageren.
16.2 Zolang de klacht door Wolfs Interieur niet is geaccepteerd blijft de betalingsverlichting van opdrachtgever bestaan.

ARTIKEL 17: OPZEGGING
17.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd eenzijdig een aan Wolfs Interieur gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk te annuleren; vroegtijdige beëindiging kan alleen plaatsvinden met toestemming van Wolfs Interieur.
17.2 Indien de gegeven opdracht met toestemming van Wolfs Interieur geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd is de opdrachtgever gehouden aan Wolfs Interieur alle met het oog op de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten waaronder de kosten van voorbereiding en de kosten van voor de opdracht vrijgemaakte arbeidskrachten te vergoeden tegen de door Wolfs Interieur in haar offerte opgenomen prijzen. Bovendien heeft Wolfs Interieur recht op vergoeding van winstderving en van de overige uit de annulering voortvloeiende schade.

Algemene voorwaarden

Volg ons op instagram

Wolfs Interieur is een interieur ontwerp studio, deskundig advies tot de uitvoering. Een flinke dosis van creativiteit vormt de basis voor ieder interieur. Interieurs die eigen identiteit krijgen ontstaan door het durven tonen van karakter. In onze ontwerpen creëren we een balans tussen functionaliteit, praktisch en vormgeving.

Elke besluit heeft invloed op het geheel, wij helpen je daar graag mee.

wolfs interieur

Menu